Právní služby

Advokátní kancelář poskytuje klientům právní pomoc v těchto oblastech práva:

Nejčastěji řešíme soudní spory o nezaplacené pohledávky, o náhradu škody, spory z porušení smlouvy, spory týkající se komplikací v zaměstnání, spory v souvislosti s bydlením a rodinné záležitosti. Na základě specifických požadavků klienta poskytujeme právní služby i v jiných právních oblastech.

Zastupování před soudy

Jsme profesionálové, přesto vstřícní a neformální a chápeme klienty, kteří mohou být nervózní a zmatení v soudní síni. Vždy vám vysvětlíme, jaké jsou vaše možnosti.

 • před zahájením soudního řízení pečlivě zhodnotíme případ a upozorníme vás na rizika, která může soudní řízení přinést
 • zvážíme a předložíme vám možnosti mimosoudního vyřešení sporu, neboť soudní řízení nebývá levným ani rychlým řešením
 • upozorníme vás v případě, kdy otálení s podáním žaloby může definitivně uzavřít cestu k vymožení práva (např. promlčení, prekluze)
 • vysvětlíme vám, co vás čeká v řízení před soudem
 • poskytneme vám oporu při jednání v soudní síni
 • věnujeme maximální úsilí k ochraně vašich práv
 • klademe důraz na sledování aktuální judikatury soudů v České republice a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

Odškodnění za průtahy soudu

 • stát poskytuje odškodnění v částce 15.000,- Kč až 20.000,- Kč za každý jeden rok nepřiměřeně dlouhého řízení počínaje druhým rokem
 • nárok na odškodnění lze uplatnit již v průběhu soudního řízení, nejpozději však do 6 měsíců od právní moci konečného rozhodnutí
 • není rozhodné, zda jste nepřiměřeně dlouhý spor vyhráli či prohráli – nárok na odškodnění máte vždy
 • nárok na odškodnění mají fyzické i právnické osoby
 • vše vyřešíte z pohodlí vašeho domova prostřednictvím emailu, případně pošty, nemusíte osobně chodit do naší kanceláře
 • podáme za vás žádost na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pokud ministerstvo žádosti nevyhoví, poskytne příliš nízké odškodnění nebo žádost nestihne vyřídit ve lhůtě 6ti měsíců, podáme za vás žalobu k soudu a budeme vás zastupovat před soudem
 • vaše účast u soudu není nutná

Náhrada škody v souvislosti s krizovými situacemi

  Podle § 36 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb, krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona.

  Tato speciální odpovědnost státu je založena na současném splnění předpokladů, jimiž je:

  1. provedení krizového opatření

  2. vznik škody

  3. příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

  Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 194.

  Stát se může odpovědnosti zprostit pouze v případě, prokáže-li (důkazní břemeno leží na něm), že poškozený si způsobil škodu sám.

  Z ust. § 36 krizového zákona vyplývá, že stát je povinen uhradit jakoukoliv škodu vzniklou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními.

  Druhy škod:

  - škoda na majetku, tzv. věcná škoda, tj. škoda skutečná (změnšení majetku) a ušlý zisk (nezvětšení majetku)

  - škoda na zdraví

  - nemajetková újma

  V řízení o nároku na náhradu škody je třeba jednat s Ministerstvem vnitra (v souladu s § 12 odst. 1 písm. m) zákona č. 2/1969 Sb., podle nějž toto ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém.

  Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit u Ministerstva vnitra do 6 měsíců od doby, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, jinak právo zaniká.